Servicekoncept & Midpoint – Allmänna Villkor

Detta allmänna villkor reglerar tjänster inom abonnemanget levererat till Kund av Midpoint AB, org. nr 556715 – 1641, nedan kallad Midpoint. Följande begrepp och definitioner används i detta avtal:

Personuppgiftsansvarig  Den juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: Den juridiska person som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgifter: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Registrerad: En sådan identifierad eller identifierbar fysisk person vars Personuppgifter behandlas.

Underbiträde: Den som Behandlar Personuppgifter för Personuppgiftsbiträdets räkning.

1. Tjänster

Tjänstens/Tjänsternas omfattning framgår av avtalet eller den digitala orderbekräftelsen samt avtal avseende tilläggstjänster och uppgraderingar, anknutna till Tjänsten.

Tjänstebeskrivningen framgår vid tid gällande tjänstebeskrivningar, bilagor till avtalet.

Tilläggstjänst till avtalet eller uppgradering av tjänst som omfattas av avtalet faller, om inte annat förtydligats, in under befintligt avtal.

2.  Avtalstid

Avtalstid framgår av avtalet, eller orderbekräftelse. Avtalet anses starta från att tjänsten aktiveras. Licenser som aktiveras under Microsoft online services kan ha sin egen avtalstid och kan avvika från avtalad avtalstid med Midpoint. Datum för avtalsstart framgår av första faktura gällande aktuellt avtal. Midpoint förbehåller sig rätten att påbörja fakturering av avtalet inom 60 dagar från att avtalet blivit giltigt. Uppsägning av tjänst eller del av tjänst ska skriftligen informeras Midpoint via brev eller e-post. Uppsägning av tjänst ska vara Midpoint tillhanda minst 30 dagar före slutet av innevarande avtalsperiod. Om tjänsten inte blir uppsagd förnyas tjänsten per automatik enligt föregående avtalstid.

Uppsägning anses vara giltig endast om den är skriftligen bekräftad av Midpoint via brev eller e- post.

3.  Överlåtelse av abonnemang

Kunden kan inte överföra detta avtal utan skriftligt medgivande från Midpoint och inte utan att kunden till fullo betalt för alla tjänster tillhandahållna av Midpoint.

Midpoint kan överlåta rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till annat företag.

4.  Avgifter

Avgift för tjänst framgår av Tjänstebeskrivning i avtalet, eller orderbekräftelse. Tjänsten faktureras, om inte annat framgår av Tjänstebeskrivningen eller tillhörande tjänstebilagor, 60 dagar innan nästkommande fakturaperiod och betalning ska erhållas Midpoint 30 dagar efter fakturadatum.

Om tjänsten utökas under avtalstiden eller om tilläggstjänster adderas ska dessa om inte annat avtalats påföras befintligt avtal.

Om betalning inte är Midpoint tillhanda senast fakturans förfallodatum har Midpoint, från förfallodagen, rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, lagreglerad påminnelseavgift samt inkassoavgift och andra eventuella lagstadgade avgifter.

Midpoint har rätt till prisjusteringar. Prishöjningar regleras inför kommande avtalsperioder. Midpoint har rätt att, även under innevarande avtalstid höja priset för tjänsten om licensavgifter eller andra kostnader till tredje part ökar. Midpoint har rätt att öka priset för att få full täckning för de ökade kostnaderna.

Midpoint har rätt att om inte betalning enligt befintligt avtal erhållits stänga av berörd tjänst.

5.  Licensavtal under Microsoft online services

Licenser som aktiveras under Microsoft online services kan ha sin egen avtalstid och kan avvika från avtalad avtalstid med Midpoint.

Licensprenumerationer kan aktiveras som månadsprenumerationer eller som år/års avtal.

Midpoint aktiverar nya licensavtal efter skriftlig beställning av kund.

Midpoint informerar alltid om antal, bindningstid och licenstyp vid start av ny licensprenumeration.

Månadsavtal innebär följande:

5.5.1.Kunden kan justera ned och upp antalet licenser löpande under avtalstiden.

År/års avtal innebär följande:

5.6.1.Kunden ingår ett fast avtal – går ej att avsluta inom avtalsperioden. 5.6.2.Kunden kan justera upp men ej ned antalet licenser löpande under avtalstiden.

5.6.3.Kunden kan endast justera ned antalet licenser i samband med att avtalet förnyas.

6.  Midpoints skyldigheter

Midpoint har rätt att ändra dessa Allmänna villkor och/eller Produktbeskrivningen inom avtalsperioden. Om ändringen väsentligen påverkar innehållet i tjänsten ska kunden meddelas 30 dagar innan ändringen, genom brev eller med e-post.

Att leverera teknisk support via e-post och telefon enligt gällande Service Level Agreement i avtalet.

Midpoint garanterar att alltid sträva mot att kunna leverera högsta möjliga kvalité av tjänst och i enlighet med den för tiden gällande Tjänstebeskrivning.

Midpoint förbinder sig att behandla all information som kan synliggöras under kontakt med kund såsom konfidentiell.

Alla uppgifter som skapats eller lagrats av kontohavare på Midpoint plattformar är kontohavarens egendom.

I de fall det är definierat i tjänsten utför Midpoint daglig säkerhetskopiering. I säkerhetskopiering ingår inte att kostnadsfritt återställa filer eller data. Midpoint kan återställa data upp till den för tjänsten definierade lagringsperioden och för tjänsten definierad kostnad.

Midpoint kommer inte att behålla något data efter kontot avslutats.

7.  Kundens skyldigheter

Kunden garanterar att informationen som lämnas Midpoint är uppdaterad, korrekt och komplett.

Kund garanterar att innehåll eller användning av tjänst inte hänvisar till, eller används för någon form av illegal verksamhet.

Kund är ansvarig för all användning av tjänst och för de lösenord som finns.

Att ansvara för internetaccess med tillräcklig bandbredd samt den hård- och mjukvara som tjänsten kräver i tillägg till den som levereras av Midpoint.

Kund ansvarar för att eventuell, av Midpoint kundplacerad, hårdvara skyddas eller försäkras mot stöld, blixtnedslag eller annan åverkan.

I de fall avtalet innefattar Microsofts Onlinetjänster ansvarar kund för att ta del av Microsofts Cloud-avtal.

Midpoint kan utan förvarning stänga ner tjänst om kunden bryter mot någon av ovanstående skyldigheter.

8.  Tillgänglighet

Midpoint garanterar en minsta tillgänglighet på 99,8% räknat på senaste 12-månadsperiod. Med tillgänglighet menas att tjänsten svarar och går att konsumera men tar inte hänsyn till eventuella temporära fördröjningar i användningen av tjänsten. Planerade avbrott eller avbrott som beror på omständigheter utanför Midpoints kontroll medräknas inte den garanterade tillgängligheten.

9.  Ansvar och instruktion

Kunden är informerad om att den Personuppgiftsansvarige i vissa situationer agerar som Personuppgiftsbiträde för kunders räkning. Vid hantering av Personuppgifter kan Personuppgiftsbiträdet i förekommande fall därmed komma att agera som Underbiträde. I roll som Underbiträde har Personuppgiftsbiträdet identiska skyldigheter vid hantering av Personuppgifter enligt detta avtal.

Personuppgiftsbiträdet får inte, utan föreläggande från relevant myndighet eller tvingande lagstiftning: samla in eller lämna ut Personuppgifter från eller till någon tredje part om inte annat skriftligen överenskommits; ändra metod för Behandling; kopiera eller återskapa Personuppgifter; eller på något annat sätt Behandla personuppgifter för andra ändamål än de som anges i Tjänsteavtalet, detta avtal och eventuella ytterligare instruktioner från den Personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet får kännedom om att Personuppgifter Behandlats i strid med den Personuppgiftsansvariges instruktioner, detta personuppgiftsbiträdesavtal eller Tillämplig lag.

10. Överföring utanför EES

Personuppgiftsbiträdet får inte i strid med tillämplig lag eller förordning överföra personuppgifter till tredje land (med tredje land avses ett land utanför EU/EES).

11. Säkerhet

Personuppgiftsbiträdet, Midpoint AB, ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som en Behandling medför, i synnerhet för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats.

12. Underbiträden

Personuppgiftsbiträdet får anlita Underbiträden utan att meddela den Personuppgiftsansvarige, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

Om Personuppgiftsbiträdet anlitar Underbiträde enligt villkoren i Tjänsteavtalet, har Personuppgiftsbiträdet mandat och skyldighet att ingå särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med sådant Underbiträde vad avser Underbiträdets Behandling av Personuppgifter. I sådant avtal ska föreskrivas att Underbiträdet har motsvarande skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta avtal.

13. Upphörande av behandling av personuppgifter

I rimlig tid efter uppdragets avslutande ska Personuppgiftsbiträdet radera eller återlämna all data som innehåller Personuppgifter på samtliga media som den är fixerad på, samt radera befintliga kopior.

14. Ersättning

Midpoint har inget ansvar för direkt eller indirekt skada som kunden kan drabbas av vid användning av tjänsten och som orsakats av händelser utan för Midpoints kontroll.

Vid skada som orsakats av grov försummelse från Midpoints sida kan kunden kräva ersättning. Ersättningen per skadetillfälle är begränsat till ett maximalt belopp motsvarande en (1) månadskostnad för gällande tjänst. Ersättningskrav ska vara Midpoint skriftligt tillhanda senast 30 dagar från skadans uppkomst. Ersättningen kan dock aldrig överstiga ett maximalt belopp på totalt femtiotusen (50 000) kr.

15. Force Majeure

Om avtalets verkställande helt eller delvis är hindrat, eller till en betydande grad försvårats på grund av omständigheter utanför parternas kontroll, är parternas skyldigheter suspenderade till den grad omständigheterna tillåter, och så länge som omständigheterna råder. Sådana omständigheter inkluderar men är inte begränsat till, strejker, lockout, problem med telekommunikationen och andra omständigheter som kan klassificeras som Force Majeure.